RAMOWA UMOWA POŻYCZKI nr

zawarta w dniu pomiędzy:

MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600366, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, NIP 5272758771, REGON 363682923, zwaną dalej ”Pożyczkodawcą”

dla której usługi pośrednictwa kredytowego świadczy:

1) Solfin.Net Inc. z siedzibą w Stanie Delaware, ul. Coastal Highway nr 16192, Lewes, Delaware 19958, Stany Zjednoczone Ameryki, wpisana do Działu Spółek przez Sekretarza Stanu Delaware pod numerem 6982475, działająca przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce , z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4, lok. 13, 00-131, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000747232, REGON: 381211658, zwana dalej „Pośrednikiem” ,

oraz

2) Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000 PLN, NIP 525-25-48-958, REGON 146563260, zwana dalej „Operatorem” ,

a

Imię:

Nazwisko:

Seria i numer Dowodu Osobistego:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Ulica:

Nr domu:     Nr mieszkania:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Telefon:

E-mail:

Adres do korespondencji:

Ulica:

Nr domu:     Nr mieszkania:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

zwanym/ą dalej „ Pożyczkobiorcą ”.

STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

§ 1 DEFINICJE

Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki, Umowie Pożyczki oraz w komunikacji między Stronami określenia oznaczają:

1.1. Administrator danych osobowych - Pożyczkodawca MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który przetwarza dane osobowe dla celów związanych z zawarciem Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki oraz wykonaniem Umowy, realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w razie niezawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania umów – dla celów archiwalnych, statystycznych oraz obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej.

1.2. Całkowity koszt Pożyczki - wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, wskazane w Załączniku nr 1 Tabeli Opłat.

1.3. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

1.4. Dzień Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy, z uwzględnieniem liczby i terminów płatności poszczególnych rat wynikających z Harmonogramu.

1.5. Elektroniczne kanały komunikacji – przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy pomocy narzędzi teleinformatycznych.

1.6. Formularz Informacyjny - oznacza ujednolicony formularz dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy o kredycie konsumenckim, zawierający dane dotyczące Pożyczki przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pośrednika na Stronie internetowej w wersji elektronicznej w momencie składania wniosku o pożyczkę i przesyłany Pożyczkobiorcy w momencie zawarcia Umowy Pożyczki na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie.

1.7. Formularz Internetowy – elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pośrednika, udostępniony Pożyczkobiorcom w celu rejestracji oraz składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki.

1.8. Harmonogram - oznacza harmonogram spłaty Pożyczki oraz Prowizji i Odsetek, w ratach i terminach uzgodnionych przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, stanowiący integralną część Umowy Pożyczki.

1.9. Konto Bankowe - rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w dowolnym banku na terenie Polski, który został zweryfikowany za pomocą usługi Instantor i na który Pożyczkodawca lub Operator działający na rzecz Pożyczkodawcy przelewa Pożyczkę.

1.10. Indywidualne Warunki Umowy - warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą z wykorzystaniem Strony Internetowej, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się kwotę pożyczki oraz okres na jaki została udzielona Pożyczka, liczbę rat Pożyczki oraz terminy ich płatności, jak również termin spłaty Pożyczki.

1.11. Klient – osoba zainteresowana uzyskaniem Pożyczki.

1.12. Konto Bankowe do Spłaty - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy, znajdujący się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt. Ponadto lista numerów rachunków bankowych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

1.13. Konto Użytkownika - oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości Klient na zasadach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki.

1.14. Kwota do Zapłaty – oznacza sumę całkowitego kosztu Pożyczki i całkowitej kwoty Pożyczki, a w przypadku nieterminowej płatności powiększona o odsetki naliczane za nieterminową płatność.

1.15. Kwota Pożyczki – oznacza kwotę przekazaną przez Pożyczkodawcę lub za pośrednictwem Operatora na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki (kapitał Pożyczki).

1.16. Odsetki Kapitałowe – stanowią wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytułu korzystania z Pożyczki przez Pożyczkobiorcę i naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu Pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą do Spłaty oraz Prowizją w Dniu Spłaty Pożyczki. O ewentualnych zmianach Odsetek (w przypadku zmiany dopuszczalnej przez prawo wysokości odsetek maksymalnych) Pożyczkobiorca zostanie poinformowany za pomocą wiadomości email oraz informacja ta będzie widoczna na Koncie Użytkownika.

1.17 . Odsetki za opóźnienie - odsetek maksymalne za opóźnienie w rozumieniu w art. 481 § 2 1 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

1.18. Operator – oznacza spółkę Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000 PLN, NIP 525-25-48-958, REGON 146563260, świadczącą usługi pośrednictwa na rzecz Pożyczkodawcy MDP Finance Sp. z o.o., w tym w zakresie dotyczącym odzyskiwania należności.

1.19. Osoba trzecia - oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, która nie jest stroną Umowy Pożyczki.

1.20. Polityka Prywatności – dokument znajdujący się na stronie internetowej Pośrednika, a także na Koncie Użytkownika określający administratora danych osobowych, informacje o danych gromadzonych o Pożyczkobiorcy i zasadach ich przetwarzania lub analizowania, prawach Pożyczkobiorcy oraz inne istotne informacje dotyczące danych osobowych Pożyczkobiorcy.

1.21. Pośrednik – oznacza Solfin.Net Inc. z siedzibą w Stanie Delaware, ul. Coastal Highway nr 16192, Lewes, Delaware 19958, Stany Zjednoczone Ameryki, wpisana do Działu Spółek przez Sekretarza Stanu Delaware pod numerem 6982475, działająca przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4, lok. 13, 00-131, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000747232, REGON: 381211658,  świadczącą usługi pośrednictwa kredytowego w zakresie udzielania oferowania, przygotowania lub udzielania pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy MDP Finance Sp. z o.o. (w zakresie określonym w niniejszej Umowie).

1.22. Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki – przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę za pośrednictwem Pośrednika (na trwałym nośniku) dokument potwierdzający zawarcie każdej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 ustawy o kredycie z konsumenckim.

1.23. Pożyczka – środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę lub za pośrednictwem Operatora w formie ratalnej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki.

1.24. Pożyczka promocyjna - oznacza Pożyczkę udzieloną na zasadach promocyjnych określonych każdorazowo na Stronie Internetowej podczas trwania promocji zgodnie z regulaminem promocji.

1.25. Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki jest w wieku pomiędzy 21 a 75 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki.

1.26. Pożyczkodawca – MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600366, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, NIP 5272758771, REGON 363682923. Pożyczkodawca jest administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy.

1.27. Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.

1.28. Ramowa Umowa Pożyczki – oznacza niniejszą Ramową Umowę Pożyczki, stanowiącą integralną część Umów Pożyczki zawartych przez Pożyczkodawcę z Pożyczkobiorcą.

1.29. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO - oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania wyliczoną zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim.

1.30. Strona – oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę osobno.

1.31. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Pośrednika, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą za pośrednictwem Pośrednika lub Operatora.

1.32. Strefa Klienta - oznacza indywidualne konto internetowe założone przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej prowadzonej przez Pośrednika z chwilą prawidłowego wypełnienia i złożenia pierwszego Wniosku o Pożyczkę.

1.33. Strony – oznaczają Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę razem.

1.34. Tabela Opłat - oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania, jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki, stanowiąca integralną część Ramowej Umowy Pożyczki w postaci Załącznika nr 1 do Umowy.

1.35. Umowa Pożyczki – oznacza umowę o kredyt konsumencki zawieraną z konsumentem na odległość bez jednoczesnej obecności obu stron zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą za pośrednictwem Pośrednika oraz Operatora, na podstawie zawartej Ramowej Umowy Pożyczki oraz uzgodnionych Indywidualnych Warunków Umowy.

1.30. Usługa Instantor – system informatyczny umożliwiający natychmiastową weryfikację rachunku bankowego Pożyczkobiorcy po uprzednio wyrażonej przez Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie ww. weryfikacji. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z usługi Instantor przypisanie numeru konta bankowego Pożyczkobiorcy następuje automatycznie w systemach teleinformatycznych Pośrednika, Operatora i Pożyczkodawcy.

1.31. Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2018 r. poz. 993).

1.32. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

1.33. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 470 ).

1.34. Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika i Operatora działającego w tym zakresie w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych BIG/BIK.

1.35. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę w sposób określony w Ramowej Umowy Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

2.1 Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie zasad na jakich Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca będą zawierać Umowę Pożyczki, na podstawie której Pożyczkodawca wypłaci Pożyczkobiorcy środki pieniężne, które Pożyczkobiorca zobowiązany będzie zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki, z uwzględnieniem rat i terminów płatności wynikających z Harmonogramu.

2.2 Zawarcie niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki uprawnia Pożyczkobiorcę wyłącznie do występowania do Pożyczkodawcy o zawarcie umów pożyczki oferowanych przez Pożyczkodawcę pod marką LENDONRATY.

2.3 Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na wskazanym we wniosku o zawarcie pożyczki Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy.

2.4 Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.

2.5 Okres obowiązywania danej Umowy Pożyczki przypada do daty wykonania przez Pożyczkobiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z tej Umowy Pożyczki albo rozwiązania Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę w przypadkach przewidzianych w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki.

§ 3 WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

3.1 Pożyczkodawca udziela Pożyczki osobom fizycznym pod warunkiem, że:

3.1.1 Pożyczkobiorca zarejestrował się na Stronie Internetowej Pośrednika;

3.1.2 Pożyczkobiorca dokonał prawidłowej weryfikacji za pomocą usługi Instantor;

3.1.3 Pożyczkobiorca złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;

3.1.4 Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie Weryfikację;

3.1.5 Strony zawarły Umowę Pożyczki w sposób określony w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki.

3.2 Pożyczkobiorca oświadcza, że jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz że w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończył 21 lat oraz nie przekroczył 75 lat, posiada numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie i zamieszkanie na terenie Polski.

3.3 Przesłanie poprawnego Wniosku o Udzielenie Pożyczki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Pożyczkobiorcę na weryfikację danych Pożyczkobiorcy w bazach danych dłużników, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Pożyczkodawca ma prawo żądania od Pożyczkobiorcy przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje udzielone przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Internetowym oraz Wniosku o udzielenie Pożyczki.

3.4 Pożyczkodawca ani Pośrednik nie ma obowiązku informowania Pożyczkobiorcy o powodach odrzucenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych Biur Informacji Gospodarczych / Biura Informacji Kredytowej lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, przy czym w takim przypadku Pożyczkodawca poprzez Pośrednika udzieli Pożyczkobiorcy bezpłatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której dokonano tego sprawdzenia.

3.5 Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o fakcie przyznania Pożyczki lub odrzucenia Wniosku za pomocą wiadomości SMS oraz/lub email oraz/lub informacji zamieszczonej na Koncie Użytkownika na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

3.6 W przypadku, gdy w decyzji Pożyczkodawcy proponowana suma Pożyczki jest niższa od sumy Pożyczki wskazanej we Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie udzielenia przez Pożyczkobiorcę zgody na zaproponowaną przez Pożyczkodawcę kwotę, przy czym oświadczenie o zgodzie Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Konta Użytkownika, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) na numer telefonu Pośrednika podany na Stronie Internetowej lub dzwoniąc na numer telefonu Pośrednika podany na Stronie Internetowej. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrację rozmowy z Operatorem.

3.7 Pożyczkobiorca ma prawo otrzymania od Pożyczkodawcy za pośrednictwem Pośrednika bezpłatnego projektu Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy Pożyczki oraz harmonogramu spłaty Pożyczki.

§ 4 OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY

4.1. Przez zawarcie Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, że:

4.1.1. jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą;

4.1.2. posiada miejsce zameldowania oraz zamieszkania na terytorium Polski, jak również numer ewidencyjny PESEL oraz polski dowód osobisty;

4.1.3. nie posiada niespłaconych zobowiązań, które zostały by ujawnione w bazach danych prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej lub Biuro Informacji Kredytowej.

§ 5 OŚWIADCZENIA POŻYCZKODAWCY

5.1. Pożyczkodawca zobowiązuje się:

5.1.1. udzielić Pożyczki bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu warunków udzielenia pożyczki, o których mowa w § 3 pkt 3.1;

5.1.2. zamieszczać na Stronie Internetowej informacje o wszelkich zmianach w zasadach udzielania Pożyczek;

5.1.3. poinformować Pożyczkobiorcę o swojej decyzji w przedmiocie przyznania pożyczki drogą telefoniczną lub mailową, na podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji numer telefonu lub adres e-mail;

5.1.4. w przypadku odrzucenia wniosku o pożyczkę poinformować Pożyczkobiorcę bez zbędnej zwłoki o wynikach weryfikacji w oparciu o które dokonano podjęcia negatywnej decyzji;

5.1.5 w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującym prawem zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

§ 6 REJESTRACJA POŻYCZKOBIORCY

6.1. Przed złożeniem Wniosku o Udzielenie Pożyczki Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji na Stronie Internetowej.

6.2. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Internetowego, znajdującego się na Stronie Internetowej z użyciem polskich znaków.

6.3. Wypełniając Formularz Internetowy Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

6.4. Rejestrując się na Stronie Internetowej Pośrednika i składając Wniosek, Pożyczkobiorca oświadcza, że:

6.4.1. przed złożeniem Wniosku zapoznał się i akceptuje treść Ramowej Umowy Pożyczki, Umowy indywidualnej oraz Regulaminami Promocji zamieszczonymi na Stronie Internetowej Pośrednika;

6.4.2. przed złożeniem Wniosku zapoznał się z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, który znajduje się w Polityce Prywatności;

6.4.3.jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;

6.4.4. wyraża zgodę na dokonanie weryfikacji konta bankowego (w tym jego historii) oraz zdolności kredytowej za pośrednictwem Usługi Instantor;

6.4.5. wyraża zgodę na udostępnienie podanych we wniosku o pożyczkę danych osobowych oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań z tej umowy w celu weryfikacji zdolności kredytowej;

6.4.6.przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że został poinformowany, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez Pośrednika: Solfin.Net Inc. z siedzibą w Stanie Delaware działającego przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4, lok. 13, 00-131, Warszawa, Operatora: Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703), ul. Bukowińska 22B oraz pożyczkodawcę: MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 87, w celu realizacji wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki, a w razie zawarcia Umowy Pożyczki, również w celu wykonanie tej umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje w szczególności prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych. Szczegółowe prawa Pożyczkobiorcy w zakresie danych osobowych zostały wskazane w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody może być w każdej chwili cofnięte przez Pożyczkobiorcę, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Pożyczkodawcy współpracującego z Pośrednikiem oraz Operatorem.

6.5. Rejestrując się na Stronie Internetowej i składając każdorazowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy następujących upoważnień w zakresie pozyskania przez Pożyczkodawcę informacji gospodarczych dotyczących Pożyczkobiorcy:

a) „ Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 24. ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam upoważnienia Pożyczkodawcy, tj. spółce MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, KRS nr 0000600366:

6.6. Pożyczkobiorca składa następujące oświadczenie:

"W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę, niniejszym udzielam Pożyczkodawcy, tj. spółce MDP Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, KRS nr 0000600366, pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:

"W związku ze złożeniem przez mnie wniosku o pożyczkę:

Potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie do odwołania powyższych zgód. Przyjmuję do wiadomości, że odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem"

6.7.Pożyczkobiorca oświadcza, że

* Lista współpracujących kredytodawców:

http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6.8. Udzielając zgód, o których mowa powyżej Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany o:

a)    o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

b)    o prawie o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c)    o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych dotyczące go narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

d)    o dobrowolności udzielenia zgód zawartych w niniejszej Umowie, jak również pod Formularzem Rejestracyjnym udostępnionym na stronie internetowej, z zastrzeżeniem, że ich udzielenie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o kredyt konsumencki;

e) o tym, że przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy na podstawie powyższych zgód może podlegać profilowaniu w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii pożyczek Pożyczkobiorcy oraz wynikach analiz statystycznych;

f)     o tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia z Pożyczkobiorcą umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorcy przysługuje w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

6.9. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Internetowym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy, Operatora lub Pośrednika odnośnie prawdziwości danych podanych przez Klienta w Formularzu Internetowym Pośrednik ma prawo odmówić Klientowi prawa rejestracji na Stronie Internetowej Pośrednika. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

6.10. Wypełnienie danych w Formularzu Internetowym nie stanowi zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6.11. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Internetowego Klientowi zaprezentowana zostanie za pośrednictwem Strony Internetowej możliwość weryfikacji – Usługą Instantor. Użycie usługi Instantor jako metody weryfikacji, przekierowuje klienta na stronę bankowości internetowej wybranego przez siebie banku w celu ukończenia weryfikacji.

6.12. Podczas pierwszego logowania na Stronie Internetowej Pożyczkobiorca ma obowiązek ustalić swoje osobiste hasło dostępu do Konta Użytkownika. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania hasła osobom trzecim.

6.13. Pożyczkobiorca jest identyfikowany przez Pośrednika poprzez zalogowanie się na Stronie Internetowej do Konta Użytkownika za pomocą podanego przez niego adresu poczty elektronicznej oraz osobistego hasła dostępu, które ustanowił podczas pierwszego logowania do Strony Internetowej. W przypadku czynności wykonywanych przy użyciu telefonu komórkowego Pośrednik identyfikuje Pożyczkobiorcę za pomocą podanego w Formularzu Internetowym numeru telefonu komórkowego.

6.14. Pożyczkobiorca w każdej chwili może sprawdzić lub pobrać listę udzielonych przez siebie zgód z Konta Użytkownika, a także wycofać wszystkie nieobligatoryjne zgody w wybranym przez siebie momencie, jak również obligatoryjne, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Pożyczkodawcy współpracującego z Pośrednikiem oraz Operatorem.

§ 7 ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY

7.1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do modyfikacji danych zawartych w Formularzu Internetowym za pomocą Strony Internetowej Pośrednika, za wyjątkiem danych takich jak: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego, adres poczty e-mail, oraz Indywidualny Numer Konta Bankowego.

7.2. W przypadku zmiany danych niemożliwych do zmiany za pomocą Strony Internetowej Pośrednika, Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Pośrednikiem lub Operatorem celem ustalenia sposobu zmiany tych danych.

7.3. W przypadku zmiany Indywidualnego Rachunku Bankowego lub zamiaru dodania nowego Indywidualnego Rachunku Bankowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ponownej weryfikacji za pomocą usługi Instantor.

7.4. W przypadku zmiany danych udzielonych Pośrednikowi przez Pożyczkobiorcę na potrzeby analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Pośrednikowi informację o swoich aktualnych danych.

§ 8 WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

8.1. Wniosek o Udzielenie Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Formularza Internetowego.

8.2. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Internetowym propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka, liczbę rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki. W momencie składania Wniosku o Udzielnie Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pośrednik udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

8.3. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca składa oświadczenia wskazane w § 6 pkt 6, 7 i 8, przy czym złożenie oświadczenia oraz wyrażenia zgody w ww. sprawach następować będzie poprzez zaznaczanie odpowiednich pól we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

8.4. Wniosek o Udzielenie Pożyczki nie spełniający wymogów określonych powyżej w § 8 pkt 2, 3 i 4 podlegać będzie odrzuceniu.

8.5. Pożyczka wypłacana jest Pożyczkobiorcy przelewem na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki przy czym nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od momentu przesłania Pożyczkobiorcy informacji o przyznaniu Pożyczki stosownie do treści § 3 ust. 5 Ramowej Umowy Pożyczki.

8.6. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o pierwszą Pożyczkę, Pożyczkodawca za pomocą Pośrednika udostępni Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku Ramową Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz Formularz Odstąpienia (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na Koncie Użytkownika na Stronie Internetowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

§ 9 WSTĘPNA ANALIZA WNIOSKU O POŻYCZKĘ

9.1. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca potwierdza, iż w dniu złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki spełnia warunki, o których mowa w § 4 pkt 1 Ramowej Umowy Pożyczki. Ponadto, Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę, Pośrednika oraz Operatora (każdego z nich samodzielnie) do weryfikacji prawdziwości oraz kompletności danych zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów, potwierdzenia zatrudnienia pożyczkobiorcy podanego we Wniosku o Udzielenie Pożyczki w celu oceny ryzyka, jak również do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu usunięcia ewentualnych braków we Wniosku o Udzielnie Pożyczki lub wątpliwości dotyczących danych Pożyczkobiorcy powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku o udzielenie Pożyczki. Pożyczkodawca, Operator oraz Pośrednik mają prawo żądania od Pożyczkobiorcy przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje udzielone przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Internetowym oraz Wniosku o udzielenie Pożyczki.

9.2. Pożyczkodawca, Pośrednik lub Operatordziałający na rzecz Pożyczkodawcy dokonując wstępnej analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, w szczególności weryfikują prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz badają aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach danych prowadzonych przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A , Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i innych bazach BIG, a także Biuro Informacji Kredytowej S.A.

9.3. Pożyczkodawca, Operator lub Pośrednik mają prawo skontaktować się telefonicznie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych w Formularzu Internetowym oraz weryfikacji zdolności pożyczkowej Pożyczkobiorcy. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania jest dobrowolne, natomiast odmowa udzielenia odpowiedzi na któreś z pytań lub udzielenie nieprawdziwych informacji może skutkować odmową udzielenia pożyczki.

9.4. Decyzję odnośnie przyznania albo odmowy przyznania Pożyczki podejmuje Pożyczkodawca.

9.5. O negatywnym rozpatrzeniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o Udzielnie Pożyczki Pośrednik bez zbędnej zwłoki informuje Pożyczkobiorcę, wysyłając do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie użytkownika oraz/lub jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy.

9.6. Pożyczkodawca oraz Pośrednik nie mają obowiązku podania uzasadnienia odmowy udzielenia Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, przy czym w takim przypadku Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy poprzez Pośrednika bezpłatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której dokonano tego sprawdzenia.

§ 10 UDZIELANIE KOLEJNYCH POŻYCZEK

10.1. Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość.

10.2. Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony dopiero po całkowitym zwrocie przez Pożyczkobiorcę wcześniejszej Pożyczki, uiszczeniu należnej Prowizji oraz Odsetek oraz wypełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki.

10.3. Wniosek o udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego bądź poprzez kontakt telefoniczny z Operatorem działającym na rzecz Pożyczkodawcy. W momencie składania Wniosku o udzielnie kolejnej Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy poprzez Pośrednika, Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

10.4. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, liczbę rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki.

10.5. Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca składa oświadczenia zgodnie z zapisami § 8 ust. 3 Ramowej Umowy Pożyczki.

10.6. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki niespełniający wymogów określonych w Ramowej Umowie Pożyczki podlegać będzie odrzuceniu.

10.7. Po złożeniu poprawnego Wniosku o kolejną Pożyczkę Pożyczkodawca, Operator lub Pośrednik działający na rzecz Pożyczkodawcy dokonają analizy wniosku w sposób określony w § 9 pkt 2.

10.8. Kwota kolejnej Pożyczki zostanie przekazana przelewem stosownie do treści § 8 pkt 6 Ramowej Umowy Pożyczki, niezwłocznie po wysłaniu przez Pośrednika do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o Kwocie Pożyczki, Dacie Spłaty, przy pomocy wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/albo wysyłaniu wiadomość e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika.

10.9. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę kolejnej Pożyczki Pożyczkodawca poprzez Pośrednika udostępni Pożyczkobiorcy Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pośrednika (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pośrednik wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.

10.10. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kolejnej pożyczki po zmianie przez Pożyczkodawcę wzorca Ramowej Umowy Pożyczki nastąpi wyłącznie po dokonaniu akceptacji przez Pożyczkobiorcę nowego wzorca Umowy. O sposobie dokonania tej czynności Pożyczkobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem Konta Użytkownika.

10.11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § 10 zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.

§ 11 OPŁATY

11.1. Na całkowity koszt Pożyczki składa się Prowizja oraz Odsetki kapitałowe, zgodnie z informacją zawartą w Formularzu Informacyjnym (przesyłanym Pożyczkobiorcy przez Pośrednika na trwałym nośniku po złożeniu wniosku o pożyczkę oraz po zawarciu Umowy Pożyczki), a także zawartą w Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki (przesyłanym Pożyczkobiorcy przez Pośrednika na trwałym nośniku po zawarciu każdej poszczególnej Umowy Pożyczki).

11.2. Usługi Pożyczkodawcy, o których mowa w pkt 1.22, za które należna jest Prowizja, oraz Odsetki kapitałowe są rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w wysokości oraz terminach spłaty poszczególnych rat wynikających z Harmonogramu.

11.3. Pożyczkodawca nalicza Odsetki kapitałowe od Kwoty do Wypłaty (kapitału Pożyczki), począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków z tytułu Pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę ostatniej raty Pożyczki.

11.4. Odsetki, o których mowa w pkt 11.3 powyżej naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Pożyczki oraz Prowizją w Dniu Spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 2 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 § 2 1 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej dokonaniu.

11.5. Odsetki kapitałowe naliczane są za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z Kwoty Pożyczki, przy czym podstawą do obliczania Odsetek jest aktualna wysokość Kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty.

11.6. Wysokość Odsetek kapitałowych została określona w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej integralną część niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki (Załącznik nr 1 do Umowy).

11.7. Pożyczkobiorca jest również zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy

11.8. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę zamieszczona jest na Stronie Internetowej Pośrednika, jak również zawarta jest Indywidualnych Warunkach Umowy, jak również zawarta jest w Formularzu Informacyjnym (przesyłany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku po złożeniu wniosku o pożyczkę - przed zawarciem Umowy Pożyczki oraz po zawarciu Umowy Pożyczki) oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki przesyłanych do Pożyczkobiorcy.

11.9. Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, a także okresowo zmieniać (zmniejszać lub rezygnować) Prowizję, Odsetki kapitałowe lub oferować inne promocyjne warunki Pożyczek lub warunki spłaty Pożyczki, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany poprzez przesłanie przez Pożyczkodawcę na trwałym nośniku regulaminu danej promocji, którą jest objęty Pożyczkobiorca.

11.10. Promocyjne warunki Pożyczki przestają obowiązywać automatycznie (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron niniejszej Umowy) w przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę terminu spłaty przyznanej Pożyczki udzielonej na warunkach promocyjnych.

11.11. Po anulowaniu promocyjnych warunków Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty Pożyczki wraz z Prowizją oraz Odsetkami kapitałowymi w kwocie wskazanej w Tabeli Opłat dla Pożyczek w kwocie nominalnej odpowiadającej Pożyczce, która była udzielona na warunkach promocyjnych.

11.12. Anulowanie promocyjnych warunków Pożyczki nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki.

11.13. Koszty związane z udzieleniem Pożyczki oraz opóźnieniem w jej spłacie, są przedstawione w Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz zamieszczonej na Stronie Internetowej Pośrednika.

§ 12 ZWROT POŻYCZKI

12.1. Pożyczkobiorca spłaca na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, z uwzględnieniem terminów spłaty rat wskazanych w Harmonogramie przelewem na  Konto Bankowe do Spłaty.

12.2. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty rat Pożyczki oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki logując się na Stronie Internetowej Pośrednika, jak również kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. W przypadku problemu z zalogowaniem się na Stronie Internetowej Pośrednika Pożyczkobiorca powinien skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta.

12.3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na informowanie go przez Pośrednika w imieniu Pożyczkodawcy poprzez wiadomości SMS wysyłane na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Internetowym o aktualnej wysokości kwoty Pożyczki oraz o terminie spłaty raty Pożyczki.

12.4. Jeżeli Dzień Spłaty raty Pożyczki wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w Polsce, należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym w Polsce dniem roboczym. W przypadku, jeśli termin płatności Raty Pożyczki jest oznaczony poprzez wskazanie dnia, który w danym miesiącu nie występuje (np. 31 dzień miesiąca), Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty raty ostatniego dnia takiego miesiąca.

12.5. Pożyczka jest zwracana w tej samej walucie, w której została udzielona Pożyczkobiorcy.

12.6. Pożyczkobiorca w tytule spłaty zobowiązuje się wpisać numer PESEL i /lub nr pożyczki.

12.7. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki lub jej części przez osobę trzecią lub z innego konta bankowego niż to, na które udzielona została pożyczka, przy czym w tytule przelewu podany musi zostać numer PESEL Pożyczkobiorcy i nr pożyczki.

12.8. Za dzień spłaty raty Pożyczki uznaje się dzień zaksięgowania środków na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy lub Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy.

12.9. Strony ustalają, że kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w kolejności zaliczone na:

12.9.1. odsetki za nieterminową płatność Pożyczki (lub którejkolwiek z rat);

12.9.2. Odsetki (kapitałowe)

12.9.3. Prowizję

12.9.4. Kwotę Pożyczki

12.10. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu danej raty Pożyczki najpóźniej w terminie spłaty wskazanym dla tej raty w Harmonogramie.

12.11.    Pożyczkobiorca jest uprawniony do częściowej lub całkowitej spłaty Pożyczki przed Dniem Spłaty Pożyczki. W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki przed Dniem Spłaty, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona Pożyczka.

12.12. W przypadku spłaty części Pożyczki przed Dniem Spłaty Pożyczki stosuje się odpowiednio zapisy pkt 12.11, przy czym w takim wypadku Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty rat Pożyczki wynikających z zaktualizowanego Harmonogramu udostępnionego na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika oraz jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy.

§ 13 NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI

13.1. Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie wskazanym w Umowie Pożyczki, spowoduje to uznanie niespłaconej części Pożyczki za zadłużenie przeterminowane i w związku z tym Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty oprócz nieterminowo spłaconej kwoty Pożyczki również odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki lub jej części w kwocie wynikającej z Umowy Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki lub jej części w kwocie wynikającej z Umowy Pożyczki na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy lub należącym do Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy.

13.2. Odsetki związane z nieterminową płatnością naliczane są przez Pożyczkodawcę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 1 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poprzez Pośrednika poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

13.3. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki lub raty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań w swoim imieniu lub przy pomocy Operatora lub podmiotu trzeciego mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do:

- rozpoczęcia działań windykacyjnych w szczególności kontaktu telefonicznego, komunikacji sms, e-mail, listownej

- przekazanie sprawy do firm windykacyjnych, prowadzących działania zmierzające do odzyskania wierzytelności,

- prowadzenie działań z zakresu windykacji terenowej,

- dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i komorniczego,

- umieszczanie danych o niespłaconym zobowiązaniu w rejestrach BIG,

- sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem Internetowych Giełd Wierzytelności ,

- cesji wierzytelności na podmiot trzeci.

13.4. W przypadku zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą, jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy poprzez Pośrednika w stosownych rejestrach prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

13.5. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu Umowy Pożyczki, na rzecz osób trzecich.

§ 14 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI

14.1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od poszczególnych Umów Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod wskazany w ust. 14.3. adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

14.2. W razie wykonania przez Pożyczkobiorcę prawa odstąpienia Umowa Pożyczki uważana jest za niezawartą.

14.3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Operatora (al. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa) pisemnego oświadczenia o odstąpieniu lub zeskanowanego oświadczenia opatrzonego czytelnym podpisem Pożyczkobiorcy zawierającym imię i nazwisko na adres poczty elektronicznej zamieszczony na Stronie Internetowej info@lendonraty.pl). Wzór Formularza Odstąpienia jest dostępny po zalogowaniu się na Stronie Internetowej, jak również zostaje przesłany Pożyczkobiorcy po każdorazowym zawarciu Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy). Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy w przypadku nie budzącego wątpliwości oświadczenia woli złożonego przez Pożyczkobiorcę Pośrednikowi w innej formie.

15.4. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Pożyczki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki.

14.5. Pożyczkobiorca, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 15.4., nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

15.6. Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę.

14.7. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie, Umowa Pożyczki zostanie w pełni ważna i skuteczna.

§ 15 REKLAMACJE

15.1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pośrednika działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy (ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (info@lendonraty.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu +22 388 66 33).

15.2. Pożyczkobiorca w momencie składania reklamacji powinien wyraźnie wskazać, że składa reklamację. Ponadto reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Pożyczkobiorcy, numer zawartej Umowy Pożyczki, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać również podpis Pożyczkobiorcy.

15.3. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

• przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

• okoliczności wymagające wyjaśnienia,

• ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

15.4. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.

15.5. W przypadku nieuwzględnienia roszczenia wynikającego z reklamacji, Pożyczkobiorca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich i wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który jest Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1348),

§ 16 DANE OSOBOWE

16.1. Polityka prywatności, z którą Pożyczkobiorca zapoznaje się podczas wypełniania Formularza Internetowego, zawiera istotne informacje dotyczące danych osobowych Pożyczkobiorcy, w szczególności:

16.2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy oraz przysługujących mu praw, Pożyczkobiorca powinien skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą mailową na adres: iod@creamfinance.pl .

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Ramowa Umowa Pożyczki została zawarta na czas nieokreślony.

17.2. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę Ramową Pożyczki za 1-miesięcznym wypowiedzeniem w drodze oświadczenia przesłanego na adres wskazany na Stronie Internetowej na trwałym nośniku (korespondencyjnie na adres: ul. Bukowińska 22B, 02-703 Warszawa, albo elektronicznie na adres info@lendonraty.pl).

17.3. Pożyczkodawca ma prawo, na trwałym nośniku, wypowiedzieć niniejszą Umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

17.4. Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje wypowiedzeniem poszczególnych Umów Pożyczki, zawartych w ramach Ramowej Umowy Pożyczki.

17.5. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a)  jeśli Pożyczkobiorca zalega ze spłatą Pożyczki lub jej części przez okres dłuższy niż 30 dni; lub

b) dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji są nieprawdziwe lub nie mogą być zweryfikowane przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika.

17.6. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w pkt 16.5 powoduje, że Pożyczka wypłacona Pożyczkobiorcy staje się natychmiast wymagalna.

17.7. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6-miesięcy od wystąpienia zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy.

17.8. O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi bezpośrednio lub za pomocą Pośrednika Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości email wraz z dokumentem nowej Umowy w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej. Zmieniona Ramowa Umowy Pożyczki obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczki zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.

17.9. Skorzystanie z prawa do wypowiedzenia umowy z powodów wymienionych w pkt 16.8 nie zwalnia Pożyczkobiorcy ze spłaty istniejących zobowiązań wobec Pożyczkodawcy.

17.10. Pożyczkobiorca zobowiązuje się informować Pożyczkodawcę poprzez Stronę Internetową Pośrednika, listownie na adres Pośrednika lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji niezwłocznie o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu Internetowym oraz Wniosku o Udzielenie Pożyczki aż do całkowitego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki.

17.11. Niniejsza Ramowa Umowa Pożyczki ma zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Pożyczki, udzielanej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.

17.12. Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.

17.13. Umowa Ramowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

17.14. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

17.15. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

17.16. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich informacji podanych przez Pożyczkobiorcę w celu skutecznego przekazania informacji dotyczących realizacji postanowień niniejszej Umowy.

Pożyczkodawca:

Podpis

MDP Finance Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Tel. 22 388 66 33
Poczta info@lendonraty.pl
Strona Internetowa www.lendonraty.pl

Numer KRS 0000600366 prowadzonyprzez Sąd Rejonowy w Warszawie,XIII Wydział Gospodarczy KrajowegoRejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 200.000,00 PLN.

Prezes Zarządu:
MARCIN STRZELECKI

Pożyczkobiorca:

Podpis

PESEL

Dowód osobisty Nr.

Adres:

Tel.

El. Poczta

Załącznik 1 do Umowy Ramowej Pożyczki

Tabela Opłat i Prowizji

Lp

Nazwa Opłaty

Wartość Opłaty

Opłata rejestracyjna

0,01 PLN

Odsetki kapitałowe

9% (wartość na dzień         )

Odsetki kapitałowe naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 2 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Odsetki za nieterminową spłatę Pożyczki

13% (wartość na dzień        )
Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 1 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

Prowizja

Od 19 % do 28,5 % kwoty Pożyczki.
Wysokość Prowizji zależy od kwoty oraz okresu Pożyczki. Oferta Pożyczkodawcy obejmująca indywidualne warunki dostępnych produktów pożyczkowych (kwota Pożyczki, okres Pożyczki, liczba rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki) zamieszczona jest na stronie internetowej Pośrednika: www.lendonraty.pl

Załącznik nr 2 do Ramowej Umowy Pożyczki

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Ramowej Umowy Pożyczki

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

imię i nazwisko Pożyczkobiorcy

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

adres zamieszkania Pożyczkobiorcy

MDP Finance Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87,

00-844 Warszawa

Odstąpienie od ramowej umowy pożyczki

Oświadczam, że zgodnie z art. 58 w zw. z art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.) odstępuję od Ramowej Umowy Pożyczki nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ z dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

data i miejscowość                                                                                                        podpis Pożyczkobiorcy

Załącznik nr 3  do Ramowej Umowy Pożyczki

Lista rachunków bankowych właściwych do dokonywania przez Pożyczkobiorcę wpłat:

BANK

IBAN

Santander Bank Polska S.A.

PL51 1090 1043 0000 0001 2344 6983

Pekao SA

PL47 1240 5950 1111 0010 6092 5962

Alior

PL63 2490 0005 0000 4600 4507 2185

Millenium

PL41 1160 2202 0000 0002 7270 4508

mBank

PL07 1140 1977 0000 5999 5400 1004

GETIN

PL61 1560 0013 2376 9152 5000 0004

BACK